Fliegerhorst-Kommandantur E 23/XI

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Ahlhorn-Süd as Fliegerhorst-Kommandantur E Ahlhorn-Süd.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 23/XI.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 208/VII.

Service:


© 1997-2004 Michael Holm