Ergänzungs-Aufklärungsgruppe O.b.d.L.

Gruppenkommandeure:

Formed 14.11.39 in Brandis as Erg.Aufklärungsstaffel (F) O.b.d.L.

On 1.2.41 increased to Gruppe with:

Stab new
1. (F) Staffel new
2. (F) Staffel new

On 10.4.42 redesignated Ergänzungs-Fernaufklärungsgruppe:

Stab became Stab/Erg.FAGr.
1. (F) Staffel became 1./Erg.FAGr.
2. (F) Staffel became 2./Erg.FAGr.

Bases:

* Do 17F/M, He 111H, Ju 88A/D


© 1997-2003 Michael Holm