Fliegerhorst-Kommandantur E 4/XI

Kommandeure:

Formed 26.8.39 in Bissel as Fliegerhorst-Kommandantur E Bissel.

In 3.40(?) renamed Fliegerhorst-Kommandantur E 4/XI.

1.4.44 renamed Fliegerhorst-Kommandantur E (v) 214/VIII.

Service:


© 1997-2005 Michael Holm