Nahaufklärungsgeschwader 102

Geschwaderkommodoren:

Stab:

Formed 15.2.43 in Jüterbog-Damm from Stab/Nahaufklärungsschule 2 (H)

On 5.12.44 redesignated Stab/Aufklärungsgeschwader 103.

Bases:

I. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

Formed 15.2.43 in Brieg from I./Nahaufklärungsschule 2 (H) with 

Stab I./NAG102 from Stab I./Nahaufklärungsschule 2
1./NAG102 from 1./Nahaufklärungsschule 2
2./NAG102 from 2./Nahaufklärungsschule 2

On 22.8.44 redesignated JG117:

 Stab I./NAG102 became Stab/JG117
1./NAG102 became 2./JG117
2./NAG102 became 3./JG117

Bases:

* 1./NAG102 at Weidenguth, 15.2.43 - ?.43

II. Gruppe:

Gruppenkommandeure:

Formed 15.2.43 in Jüterbog-Damm from II./Nahaufklärungsschule 2 (H) with 

Stab II./NAG102 from Stab II./Nahaufklärungsschule 2
3./NAG102 from 3./Nahaufklärungsschule 2
4./NAG102 from 4./Nahaufklärungsschule 2

5./NAG102 was formed 12.43 in Jüterbog-Damm.

On 5.9.44 3./NAG102 became 7./JG110, and was not reformed.

On 5.12.44 redesignated II./Aufklärungsgeschwader 103:

Stab II./NAG102 became Stab II./AG103
4./NAG102 became 4./AG103
5./NAG102 became 5./AG103

Bases:

* 4./NAG102 at Reinsdorf

Used following aircraft: Ar 96, Bf 109, Bf 110, Bü 131, Bü 181, Do 217, Fw 58 and NAA 57


© 1997-2003 Michael Holm